เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

epilepsy แปล

การออกเสียง
"epilepsy" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. โรคลมบ้าหมู
 • have epilepsy    เป็นโรคลมบ้าหมู
 • seizures and epilepsy    อาการชักและโรคลมชัก
 • epilator    ผลิตภัณฑ์กำจัดขน
 • epilation    การกําจัดขนบนร่างกาย การถอนขน การกำจัดขน
 • epileptic    [ˌɛpɪ'lɛptɪk] 1. adj. เป็นลมบ้าหมู เป็นโรคลมชัก 2. n. คนเป็นลมบ้าหมู
 • epilate    กำจัดขน
 • epilobium    สกุลอีพิโลเบียม
 • epilachna    สกุลอีพิลาคนา
 • epilog    n. บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร) ชื่อพ้อง: postscript คำตรงข้าม: prologue
 • epigynum cochinchinensis    n. exp. ว่านตรุ [wān tru]
 • epilogue    n. บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร) ชื่อพ้อง: postscript คำตรงข้าม: prologue
ประโยค
 • อืมม์, เสียใจด้วย ไม่มียาโรคลมบ้าหมูอยู่ในตัวเธอ
  Mm,sorry,no epilepsy drugs in her system
 • ทำให้เราเชื่อว่าคนพวกนี้เชื่อในโชคลางอย่างมาก
  Because of her epilepsy leads us to believe that these are highly superstitious people
 • แผลเรื้อรังของระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ โรคลมชัก
  Organic lesions of the central nervous system, including epilepsy;
 • จะไม่ถูกนำมาใช้โดยผู้ที่มีอาการจิตเภทและโรคลมชัก
  Not to be used by people who have schizophrenia and epilepsy.
 • อะไรคือเคล็ดลับที่ดีที่สุดสำหรับการรับรู้โรคลมชัก?
  What Are the Best Tips for Epilepsy Awareness?
 • โรคลมชักและความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง
  epilepsy and organic disorders of the central nervous system;
 • กับโรคลมชักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยากันชัก
  With epilepsy to increase the effectiveness of anticonvulsants.
 • โรคลมชักและความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง
  Epilepsy and dysfunction of the central nervous system;
 • 10.ที่มีปัญหาโรคลมชักและโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก
  10.Those with epilepsy and Bell’s palsy.
 • เทคโนโลยีที่ศูนย์ฯ ใช้ในการรักษาและวินิจฉัยโรคลมชัก
  Technologies that the center has utilized to diagnose and treat epilepsy
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a disorder of the central nervous system characterized by loss of consciousness and convulsions