เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

equanimity แปล

การออกเสียง
"equanimity" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. จิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (คำทางการ)
  ชื่อพ้อง: unexcitability
 • equals sign    เสมอภาค
 • equals    X เท่ากับ [tao kap]
 • equanimous    ใจเย็น มีอารมณ์เย็น สงบใจ
 • equally    adv. อย่างเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: อย่างเท่ากัน, อย่างเสมอกัน, อย่างทัดเทียมกัน, อย่างทัดเทียม, อย่างเท่าๆ กัน ชื่อพ้อง: evenly, identically, uniformly
 • equatability    ความสามารถที่เท่ากัน
 • equalizing port    ช่องปรับกำลังดันให้เท่ากันของเครื่องปรับอากาศ
 • equatable    ซึ่งเปรียบเทียบกันได้ เทียบเคียงได้ พอเปรียบเทียบได้
 • equalizing    การแบ่งสันปันส่วน
 • equate    vt. แสดงให้เห็นว่าเท่ากัน ที่เกี่ยวข้อง: กระทำโดยเท่าเทียมกัน ชื่อพ้อง: equalize
ประโยค
 • 32yr เก่าตั้งครรภ์ซายูริโยชิดะยังคงร่วมเพศ
  32yr ancient Convincing Sayuri Yoshida Equanimity Bonking
 • ยอดเยี่ยมที่เธอดูแลทุกอย่าง
  the equanimity, the... the grace with which she handles everything.
 • การชำระจิตให้บริสุทธิ์
  Equanimity (Neutrality)
 • จำแนกภัยคุกคามต่างๆ ที่เคิร์ด เบสเซตได้เจอมา ในภาวะแสร้งสงบนิ่ง ของพวกเขาในตอนนี้ แล้วฆาตกร ก็จะโผล่หน้าออกมา
  Identify the threat that Kurt Bessette posed to their psychological equanimity, and the killer will emerge.
 • คำว่าผู้หญิงเป็นคำพ้องความหมายสำหรับความเป็นผู้หญิงความเป็นชายหรือความเป็นชายคือความตรงข้ามนั่นคือเพศชายซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้: ความกล้าหาญความเป็นอิสระความมั่นใจความสงบและความมีเหตุมีผล
  The term femininity is considered a synonym for femininity, masculinity or masculinity is the antonym, that is, male gender, which includes the following features: courage, independence, confidence, equanimity and rationality.
ความหมาย
  คำนาม
 • steadiness of mind under stress; "he accepted their problems with composure and she with equanimity"
  ชื่อพ้อง: composure, calm, calmness,