เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

haemagglutinate แปล

การออกเสียง:
"haemagglutinate" การใช้
คำแปลมือถือ
  • ทำให้เม็ดเลือดจับตัว
  • haem    สีของฮีโมโกลบิน ฮีม พอร์ไฟริน สีของฮี่โมโกลบิน
  • haeju    แฮจู
  • haemagglutination inhibition tests    การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มกับเม็ดเลือดแดง การตรวจหาแอนติบอดีที่จับกับเม็ดเลือดแดง คอมบ์เทสต์ การทดสอบการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง
  • haejangguk    n. แฮจังกุก
  • haemagglutination tests    คอมบ์เทสต์ การทดสอบการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มกับเม็ดเลือดแดง การตรวจหาแอนติบอดีที่จับกับเม็ดเลือดแดง
  • haeinsa    วัดแฮอินซา
  • haemagglutinins    แอกกลูตินิน ฮีมแอกกลูตินิน
  • haedong yonggungsa    วัดแฮดงยงกุง
  • haeman chatemee    เหมันต์ เชตมี