เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

influence แปล

สัทอักษรสากล: [ 'influəns ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: influenced   อดีตกาลสมบูรณ์: influenced   พหูพจน์: influences   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: influencing   
"influence" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. การจูงใจ
  ที่เกี่ยวข้อง: การโน้มน้าว, การชักจูง ชื่อพ้อง: attraction, sway, spell, magnetism
  2) vt. กำหนด
  ที่เกี่ยวข้อง: วางกฎเกณฑ์, วางแนวทาง ชื่อพ้อง: direct, control, guide
  3) n. เจ้าถิ่น
  ที่เกี่ยวข้อง: ผู้ทรงอิทธิพล
  4) vt. ทำให้หลงเสน่ห์
  ที่เกี่ยวข้อง: ยั่วยวน ชื่อพ้อง: provoke, induce, arouse
  5) vt. มีอิทธิพลต่อ
  ที่เกี่ยวข้อง: ชักจูง อำนาจบังคับ ชื่อพ้อง: manipulate, sway, affect
  6) n. อำนาจ
  ที่เกี่ยวข้อง: อิทธิพล, การบังคับควบคุม ชื่อพ้อง: authority, power, domination
 • anthropic influence    อิทธิพลของมนุษย์ต่อธรรมชาติ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางมนุษย์ อิทธิพลของมนุษย์ ความกดดันจากมนุษย์ ปัจจัยจากฝีมือมนุษย์
 • anthropogenic influence    ปัจจัยทางมนุษย์ อิทธิพลของมนุษย์ ความกดดันจากมนุษย์ ปัจจัยจากฝีมือมนุษย์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของมนุษย์ต่อธรรมชาติ
 • bad influence    ของมัวเมา สิ่งมอมเมา สิ่งมัวเมา
 • dark influence    n. อำนาจมืด [am nāt meūt]
 • influence line    เส้นบทบาท เส้นอิทธิพล เส้นอินฟลูเอนซ์
 • influence of colour    อิทธิพลของสี
 • influence surface    อินฟลูเอ็นซ์ระนาบ
 • king’s influence    เดชานุภาพ
 • sphere of influence    n. exp. เขตอิทธิพล [khēt it thi phon]
 • use influence    v. วิ่งเต้น [wing ten]
 • dominant influence by the dhamma    n. ธรรมาธิปไตย
 • drive under the influence of alcohol    v. exp. ขับรถในขณะเมาสุรา [khap rot nai kha na mao su rā]
 • expand one’s influence    แผ่อิทธิพล แผ่อํานาจ ขยายอิทธิพล
 • extend one’s influence    แผ่อิทธิพล ขยายอิทธิพล แผ่อํานาจ
 • have a negative influence on    v. exp. ส่งผลเสียต่อ [song phon sīa tø]
ประโยค
 • แล้วตอนนี้น้องชายของผมกำลังจะขยายอำนาจไปที่ไหน?
  So where is my brother expanding his influence to now?
 • ท่านคิดว่าข้าสามารถช่วย โน้มน้าวท่านสมุหนายกได้
  You think I could influence the Chancellor.
 • ขาตัว A เองลาดยืดออกไป อาจจะเอามาจากฟ้อนต์ซีรีลิก
  The elongated slant... It could be a Cyrillic influence.
 • นางเป็นแค่คนชั้นต่ำที่ไม่มีอิทธิพล ในฝ่ายปกครอง
  After all, she's only a lowborn girl with no influence in government.
 • แต่การเรียกเขาแบบนี้ มันจะเกิดผลเสียในการสืบสวน
  But by calling him this,you are detrimentally influencing the investigation.
 • คุณกังวลปัจจัยภายนอก บังคับโน้มน้าวจอห์น เฮนรี่
  You're worried about outside forces influencing john henry?
 • คุณจะ.. คุณจะทำให้คนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจ คนที่มีอำนาจ
  You'll be--you'll be upsetting people, people with influence.
 • คุณได้ปล่อยให้ตัวเอง ได้รับอิทธิพลจากชายคนนั้น
  You have let yourself be influenced by that man.
 • เขามีความลึกซึ้ง มีอิทธิพลต่อประชาชนของพระองค์
  He has a profound influence on his people.
 • นั่นเป็นเพราะได้จิ๊มิของ คนเอเชียช่วยหรือเปล่า
  That's the calming influence of that Asian pussy at work.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • causing something without any direct or apparent effort

 • a power to affect persons or events especially power based on prestige etc; "used her parents'' influence to get the job"

 • a cognitive factor that tends to have an effect on what you do; "her wishes had a great influence on his thinking"

 • one having power to influence another; "she was the most important influence in my life"; "he was a bad influence on the children"

 • the effect of one thing (or person) on another; "the influence of mechanical action"

 • คำกริยา
 • shape or influence; give direction to; "experience often determines ability"; "mold public opinion"
  ชื่อพ้อง: determine, shape, mold, regulate,

 • induce into action by using one''s charm; "She charmed him into giving her all his money"
  ชื่อพ้อง: charm, tempt,

 • have and exert influence or effect; "The artist''s work influenced the young painter"; "She worked on her friends to support the political candidate"
  ชื่อพ้อง: act upon, work,