เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

karma in buddhism แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • กรรม (ศาสนาพุทธ)
 • karma     1) n. กรรม ที่เกี่ยวข้อง: ผลจากการกระทำ 2) n. ชะตากรรม
 • buddhism     n. พุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้อง: ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา
 • of buddhism    adj. สงฆ์ [song]
 • anantarika-karma    อนันตริยกรรม
 • bad karma    n. บาป [bāp]
 • create karma    v. exp. สร้างกรรม [sāng kam]
 • cumulative karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • good karma    n. - บุญ [bun] - บุณย์ [bun]
 • karma (archer)    คาร์มา (นักยิงธนู)
 • of merit and karma    ของบุญของกรรม
 • previous karma    n. บุพกรรม [bup pha kam]
 • reserve karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • karma (2015 thai film)    อาปัติ
 • result of a bad karma    n. วิบากกรรม [wi bāk kam]
 • see merit and karma    เห็นบุญเห็นกรรม