เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

modulator แปล

สัทอักษรสากล: [ 'mɔdjuleitə ]  การออกเสียง
"modulator" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ตัวคุม [ยานยนต์]; ตัวกล้ำสัญญาณ [คอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีสารสนเทศ]
 • modulator/demodulator    ตัวรวมสัญญาณ/ตัวแยกสัญญาณ
 • modulation    n. การปรับเสียง
 • modulate to    phrase. v. เปลี่ยนระดับเสียงไปเป็น (ดนตรี)
 • modulate    vt. ทำให้เบาบางลง ที่เกี่ยวข้อง: ปรับเปลี่ยน, ทำให้ลดลง ชื่อพ้อง: adjust, adapt, change, modify
 • module    1) n. เกณฑ์ในการวัด ที่เกี่ยวข้อง: มาตรฐานในการวัด 2) n. หลักสูตรการศึกษา
 • modular ratio    อัตราส่วนโมดูลัส
 • modules that add a tracking category    มอดูลที่เพิ่มหมวดหมู่ติดตาม
 • modular co-ordination    การประสานหน่วยประกอบ
 • modulo    ['mɒdjʊləʊ] prep. โมดูโล
ประโยค
 • เคเบิลแบบโมดูเลตช่องสัญญาณดิจิตอลโมดูเลเตอร์ช่อง,
  digital cable channel modulator,
 • เครื่องผสมสัญญาณภูมิคุ้มกันที่จีนแบบดั้งเดิม
  Traditional Chinese immune modulator
 • 2 ใช้ในด้านเครื่องสำอางค์ใช้เป็นตัวปรับสภาพภูมิคุ้มกัน
  Appplied in the field of cosmetics, used as an immune modulator
 • หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > เครื่องเปลี่ยนเสียง
  Home > Products > Modulator
 • เคเบิลโมดูเลเตอร์ช่องสัญญาณดิจิตอลโมดูเลเตอร์ช่องดิจิตอล,
  digital cable channel modulator,
 • สินค้า:โรงงานผลิตอาหารปลากุ้งชนิดเปียกที่มีเครื่องปรับสภาพ
  Commodity:Wet Type Pet Shrimp Fish Feed Production Plant With Modulator
 • GM-8358Q เครื่องเข้ารหัสตัวเข้ารหัสมัลติฟังก์ชั่นที่มีประสิทธิภาพ
  GM-8358Q Multifunctional Encoder Modulator, cost-effective, local insertion device
 • ตัวดัดแปลง FM ตัวใหม่มีฟีเจอร์อะไรบ้าง?
  What features does a new FM modulator have?
 • ตัวปรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (22)
  Digital TV Modulator (22)
 • เคเบิลโมดูเลเตอร์ช่องสัญญาณดิจิตอลโมดูเลเตอร์ช่องสัญญาณดิจิตอล,
  digital cable channel modulator,
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4