เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

racegoer แปล

การออกเสียง:
"racegoer" การใช้
คำแปลมือถือ
  • n. ผู้ไปชมการแข่งม้า
  • racecourse    n. ลู่วิ่ง ที่เกี่ยวข้อง: สนามแข่ง, สนามม้า ชื่อพ้อง: racetrack
  • racecard    โปรแกรมการแข่งขัน
  • racehorse    n. ม้าแข่ง
  • race-horse    ม้าแข่ง
  • racehorses    ม้าแข่ง
  • race way    (ไฟฟ้า) รางไม้ครอบสายไฟภายในบ้าน หรืออาคาร
  • racemases    ราซีเมส อินทราโมเลกุลาทรานสเฟอเรส ฟอสโฟกลูโคมิวเทส ไอโซเมอเรส อินทราโมเลกูลาไลเอส อีพิเมอเรส อินทราโมเลกูลาออกซิไดรีดักเทส
  • race up    phrase. v. พุ่งขึ้นสูง ที่เกี่ยวข้อง: รีบขึ้นสู่จุดยอด
  • raceme    n. ช่อดอกไม้แบบที่มีก้านดอกเล็กๆ แยกจากก้านใหญ่ ชื่อพ้อง: cone, flower