เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ratio แปล

สัทอักษรสากล: [ 'reiʃiəu ]  การออกเสียง
พหูพจน์: ratios   
"ratio" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. อัตราส่วน
  ที่เกี่ยวข้อง: สัดส่วน, อัตราเปรียบเทียบ ชื่อพ้อง: comparison, proportion
 • a certain ratio    อะเซอเทนเรโช
 • acle ratio    อัตราทดรอบของรถที่อยู่บนเพลา
 • anharmonic ratio    n. exp. อัตราส่วนแอนฮาร์มอนิก [at trā sūan]
 • aspect ratio    อัตราส่วนกว้างยาว
 • common ratio    n. exp. อัตราส่วนร่วม [at trā sūan ruam]
 • compression ratio    n. exp. - อัตราส่วนการอัด [at trā sūan kān at] - อัตราส่วนกำลังอัด [at trā sūan kam lang at]
 • creep ratio    อัตราส่วนระหว่างทางเดินของน้ำกับความแตกต่างของระดับเหนือน้ำและท้ายน้ำ
 • cross ratio    n. exp. อัตราส่วนไขว้ [at trā sūan khwai]
 • current ratio    n. exp. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน [at trā sūan ngoen thun mun wīen]
 • debt ratio    n. exp. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ [at trā sūan nī sin tø suan khøng jao khøng]
 • dependency ratio    n. exp. อัตราการพึ่งพิง [at trā kān pheung phing]
 • expansion ratio    n. exp. อัตราขยาย [at trā kha yāi]
 • f-ratio    n. exp. ค่าสัดส่วนเอฟ [khā sat sūan]
 • financial ratio    อัตราส่วนทางการเงิน
 • focal ratio    หมายเลขโฟกัส อัตราส่วนโฟกัส
ประโยค
 • อัตราส่วนนี้ สามารถใช้ได้กับของทุกขนาดอยู่แล้ว
  The ratio works with any scale at all.
 • ในนี้ใช้อัตราส่วนระหว่างแพลทินัมกับแพลเลเดียม
  They use a ratio of platinum and palladium.
 • ฉันผสมฟอร์มอลดีไฮด์กับกรดโฟสโฟริคในสัดส่วน 2: 1 แล้ว
  I even mixed formaldehyde solutions, with phosphoric acid in a 2:1 ratio, to make a living.
 • เราสามารถแปลอัตราส่วนทั้งหมดนี้ ไปเป็นเสียงได้ไหม?
  Could we translate all ratios into sound?
 • เปล่า สูตรอัตราส่วนทองคำ คือคำอธิบายถึงคำว่าสวยงาม
  No, the golden ratio is a formula that determines beauty.
 • อัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักก็สุดๆ 541 แรงม้าต่อตัน
  The power-to-weight ratio is insane. 541 brake horsepower per tonne in there.
 • จักรวาลสร้างอัตราส่วนและรูปแบบพวกนี้มาอย่างแม่นยำ
  The universe is made up of precise ratios and patterns.
 • ความแข็งแรงต่อน้ำหนัก อัตราส่วนดูเหมือนว่าดี
  Strength-to-weight ratio seems good.
 • ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
  Key Financial Data and Ratios
 • Q3: ปริมาณของจุดและอัตราส่วนที่กำหนดเองได้หรือไม่?
  Q3: Can the quantity of the dots and the ratio customized for ?
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the relation between things (or parts of things) with respect to their comparative quantity, magnitude, or degree; "an inordinate proportion of the book is given over to quotations"; "a dry martini has a large proportion of gin"
  ชื่อพ้อง: proportion,

 • the relative magnitudes of two quantities (usually expressed as a quotient)