เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

specification แปล

สัทอักษรสากล: [ ˌspesifi'keiʃən ]  การออกเสียง
พหูพจน์: specifications   
"specification" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ข้อจำกัด
  ที่เกี่ยวข้อง: การจำกัด
 • bit specification    ข้อกําหนดจํานวนบิต
 • conform to specification    เข้าแบบ เข้าแบบเข้าแผน
 • hygiene specification    สุขลักษณะ
 • product specification    คุณสมบัติของวัสดุ
 • open xml paper specification    โอเพนเอกซ์พีเอส
 • software requirements specification    การระบุข้อกำหนดซอฟต์แวร์
 • specification (technical standard)    ข้อกำหนดทางเทคนิค
 • xml paper specification viewer    ตัวแสดง xml paper specification
 • ตัวแสดง xml paper specification    xml paper specification viewer
 • specifically    [spə'sɪfɪk(ə)lɪ] adv. - เฉพาะ [cha phǿ] - เฉพาะเจาะจง [cha phǿ jǿ jong] - เฉพาะราย [cha phǿ rāi] - เฉพาะเรื่อง [cha phǿ reūang] - โดยเฉพาะ [dōi cha phǿ]
 • specific-source templates    แม่แบบแหล่งข้อมูลจำเพาะ
 • specific yield    1. อัตราส่วนของปริมาตรน้ำที่สามารถไหลออกจากก้อนดินหรือก้อนหินที่อิ่มตัวได้โดยแรงดึง ดูดของโลก ต่อปริมาตรของก้อนดินหรือก้อนหินนั้น 2. ปริมาตรน้ำท่าสูงสุดต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
 • specificity    [ˌspesə'fɪsətɪ] n. ความเฉพาะ [khwām cha phǿ]
 • specific word    n. exp. คำเฉพาะ [kham cha phǿ]
 • specifics    n. รายละเอียด [rāi la īet]
 • specific weight    n. exp. น้ำหนักจำเพาะ [nām nak jam phǿ]
ประโยค
 • มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง
  Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 ,200 kilograms of barbed wire,
 • ขนาดของแพลตฟอร์ม W * L (m) ข้อกำหนดการเพิ่มประสิทธิภาพ
  Platform size W*L(m) Optimization Specification
 • คุณลักษณะเฉพาะสำหรับแผ่นทองเหลืองแผ่นชีทแถบและ
  STANDARD SPECIFICATION FOR BRASS,PLATE,SHEET,STRIP AND
 • คุณควรคำนึงถึงข้อกำหนดของเครื่องวัดอัตราการไหล
  You should also take into account the specifications of flow meter.
 • ข้อมูลจำเพาะของ เซ็นเซอร์ระยะเลเซอร์ อุตสาหกรรม :
  Specifications of Industrial Laser Distance Sensor:
 • ข้อกำหนดของเล็บ: เส้นผ่านศูนย์กลางของสายลวด: φ 0.63 มม
  Nail Specification: Wire diameter: φ 0.63 mm
 • ลักษณะ:แบเรียมต่ำ,ข้อมูลทางเคมี,การผลิตเหล็กพิเศษ
  Description:Low Barium Product,Chemical Specifications Product,Making Special Steel Peoduct
 • ข้อมูลจำเพาะของเครื่องซักผ้าฉนวนสามารถปรับแต่ง
  the insulation washers specifications also could be customized
 • เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรมสำหรับเลเซอร์ไฟเบอร์
  Industrial water chillers for fiber lasers specification
 • เรามีข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบสำหรับเกมพีซียอดนิยม
  We provide system specifications for the most popular PC game.
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a restriction that is insisted upon as a condition for an agreement
  ชื่อพ้อง: stipulation,

 • (patent law) a document drawn up by the applicant for a patent of invention that provides an explicit and detailed description of the nature and use of an invention

 • a detailed description of design criteria for a piece of work
  ชื่อพ้อง: spec,

 • naming explicitly