เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

strapping แปล

การออกเสียง
"strapping" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. กำยำ
  ที่เกี่ยวข้อง: แข็งแรง
 • strapper    1) n. คนที่มีร่างกายใหญ่โต (คำไม่เป็นทางการ) ชื่อพ้อง: giant 2) n. คนหรือสิ่งที่รัด
 • strapped for    ต้องการเงินมาก
 • strasberg    สแตรสเบิร์ก
 • strapped footing    ฐานยึดร่วม
 • strasbourg    ['stræzbɜːg] 1. n. prop. - สตราสบูร์ก - สทราซบูร์ 2. TM สตราส์บูร์ก
 • strapped    idm. ต้องการเงินมาก ที่เกี่ยวข้อง: (เงิน) ขาดมืออย่างมาก
 • strasbourg cathedral    อาสนวิหารสทราซบูร์
 • strappado    ชุดมู่เล่ ล้อหมุนสำหรับสวมสายพาน ลูกรอก มู่เล่ เครื่องกว้าน ชุดลูกรอก
 • strass    n. แก้วผสมดีบุกชนิดหนึ่งใช้ทำเพชรเทียม ชื่อพ้อง: paste
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • muscular and heavily built; "a beefy wrestler"; "had a tall burly frame"; "clothing sizes for husky boys"; "a strapping boy of eighteen"; "`buirdly'' is a Scottish term"
  ชื่อพ้อง: beefy, burly, husky, buirdly,