เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

words แปล

สัทอักษรสากล: [ wə:dz ]  การออกเสียง:
"words" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. สุนทรพจน์
  ที่เกี่ยวข้อง: การพูด ชื่อพ้อง: speech, talk
ความหมาย
  คำนาม
 • language that is spoken or written; "he has a gift for words"; "she put her thoughts into words"

 • words making up the dialogue of a play; "the actor forgot his speech"
  ชื่อพ้อง: actor''s line, speech,

 • the text of a popular song or musical-comedy number; "his compositions always started with the lyrics"; "he wrote both words and music"; "the song uses colloquial language"
  ชื่อพ้อง: lyric, language,

 • the words that are spoken; "I listened to his words very closely"

 • an angry dispute; "they had a quarrel"; "they had words"
  ชื่อพ้อง: quarrel, wrangle, row, run-in, dustup,