เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

xenial แปล

การออกเสียง
"xenial" การใช้
คำแปลมือถือ
 • เมตตากรุณา
  ชอบต้อนรับแขก
  ต้อนรับความคิดใหม่ ๆ
  ตอนรับขับสู่
 • xenentodon canciloides    n. exp. - กระทุงเหวเมือง [kra thung hēo meūang] - ปลากระทุงเหวเมือง [plā kra thung hēo meūang]
 • xenentodon cancila    ปลากระทุงเหวเมือง
 • xenicidae    วงส์ซีนิซิเด
 • xenarthra    อันดับย่อยซีนาร์ทรา
 • xenicus    สกุลซีนิคัส
 • xen-    ต่างชาติ ต่างด้าว
 • xenicus gilviventris    นกร็อกเรน
 • xen    pref. ต่างด้าว ที่เกี่ยวข้อง: ต่างชาติ
 • xeniengi|prishtina1    พริชตีนา