×

attractiveness แปลว่า

การออกเสียง:   attractiveness การใช้

ประโยค

ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:   ถัดไป>
 1. สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และสวยงามก่อนส่งข้อมูล
  Accuracy and attractiveness of contents and designs can be reviewed prior to delivery
 2. ความเชื่อมั่นในความน่าดึงดูดใจทางเพศของพวกเขา
  Confidence in their sexual attractiveness
 3. โค้งความน่าสนใจลงในผ้าสีเขียวและถุงน่องชอบปาก
  curvy attractiveness into green cloth and stockings likes mouth
 4. ความดึงดูดของตลาดและความพร้อมทางธุรกิจของโครงการ
  Market attractiveness and business readiness of the project
 5. หินธรรมชาติเพื่อดึงดูดความรักและเพิ่มความน่าดึงดูด
  Natural stones to attract love and enhance attractiveness

คำอื่น ๆ

 1. "attractive feature" แปล
 2. "attractive force" แปล
 3. "attractive woman" แปล
 4. "attractively" แปล
 5. "attractively decorated" แปล
 6. "attractor" แปล
 7. "attributable" แปล
 8. "attribute" แปล
 9. "attribute class" แปล
 10. "attractively" แปล
 11. "attractively decorated" แปล
 12. "attractor" แปล
 13. "attributable" แปล
ไซต์เดสก์ท็อป

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 WordTech