เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

canticles การใช้

"canticles" แปล  
ประโยคมือถือ
 • 5:23 ใช้เวลาห่างจากฉันวุ่นวายเพลงของคุณ, และฉันจะไม่ฟังเจื้อยแจ้วของพิณของคุณ.
  5:23 Take away from me the tumult of your songs, and I will not listen to the canticles of your lyre.
 • 4:54 ตามเวลาและเป็นไปตามวัน, คนต่างชาติที่มีการปนเปื้อนมัน, ในวันเดียวกัน, มันเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยเจื้อยแจ้ว, และลูท, และพิณเขาคู่, และฉาบ.
  4:54 According to the time and according to the day, on which the Gentiles had contaminated it, on the same day, it was renewed with canticles, and lutes, and lyres, and cymbals.
 • 13:51 และเขาก็เข้าได้ในวันที่ยี่สิบสามของเดือนที่สอง, ในปีที่หนึ่งร้อย 71, กับการขอบพระคุณ, และสาขาปาล์ม, และพิณเขาคู่, และฉาบ, และพิณใหญ่, และบทสวด, และเจื้อยแจ้ว, เพราะศัตรูที่ดีได้รับการบดจากอิสราเอล.
  13:51 And they entered into it on the twenty-third day of the second month, in the one hundred and seventy-first year, with thanksgiving, and palm branches, and lyres, and cymbals, and psalteries, and hymns, and canticles, because a great enemy had been crushed out of Israel.
 • 3:16 ขอพระวจนะของพระคริสต์อาศัยอยู่ในตัวคุณในความอุดมสมบูรณ์, ด้วยภูมิปัญญาทั้งหมด, การเรียนการสอนและการแก้ไขอีกคนหนึ่ง, ด้วยเพลงสดุดี, สวด, และจิตวิญญาณเจื้อยแจ้ว, ร้องเพลงให้พระเจ้าด้วยความสง่างามในหัวใจของคุณ.
  3:16 Let the word of Christ live in you in abundance, with all wisdom, teaching and correcting one another, with psalms, hymns, and spiritual canticles, singing to God with the grace in your hearts.