เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sabal แปล

การออกเสียง:
"sabal" การใช้
คำแปลมือถือ
  • สกุลซาบอล
ประโยค
  • ซาบาว พาวเม็ตโต (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด) ราคา 180.00 บ.
    Sabal palmetto ( 1 Sprouts seed ) Price 1.00 USD
  • ซาบาว ยะพา (เมล็ดงอกแล้ว ๑ เมล็ด) ราคา 200.00 บ.
    Sabal yapa (1sprouts seed) Price 2.00 USD