เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

zarafshan, tajikistan แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ซารัฟชาน (ประเทศทาจิกิสถาน)
 • tajikistan     [təˌdʒiːkɪ'stɑːn 'stan] n. prop. - ทาจิกิสถาน - ประเทศทาจิกิสถาน
 • 2020 in tajikistan    ประเทศทาจิกิสถานในปี พ.ศ. 2563
 • capital of tajikistan    กรุงดูชานเบ เมืองหลวงประเทศทาจิกิสถาน
 • chore, tajikistan    ชอเร (ประเทศทาจิกิสถาน)
 • emblem of tajikistan    ตราแผ่นดินของทาจิกิสถาน
 • flag of tajikistan    ธงชาติทาจิกิสถาน
 • languages of tajikistan    ภาษาในประเทศทาจิกิสถาน
 • presidents of tajikistan    ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน
 • regions of tajikistan    แคว้นของประเทศทาจิกิสถาน
 • republic of tajikistan    n. prop. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน [Sā thā ra na rat]
 • rivers of tajikistan    แม่น้ำในประเทศทาจิกิสถาน
 • tajikistan at the olympics    ประเทศทาจิกิสถานในโอลิมปิก
 • tajikistan time    เวลาทาจิกิสถาน
 • tajikistan topics    ประเทศทาจิกิสถาน
 • vashan, tajikistan    วาชัน (ประเทศทาจิกิสถาน)