เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

allocation การใช้

"allocation" แปล  
ประโยคมือถือ
 • มันต้องเป็นที่ตั้งแบบ สุ่มตัวอย่างไอพีแน่เลย
  You know, it must have been, like, a random ip allocation.
 • กระจายเงินและความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  More efficient allocation of funds and risks
 • ห้ามจ่ายเงิน! หากไม่มีชุดเอกสารและใบจัดสรรต้นทุน
  Do not pay if there’s no document and cost allocation!
 • ดูตัวอย่างของผลกำไร/ขาดทุนของออเดอร์ที่เปิดอยู่:
  Let’s look at an example to see the Profit/ Loss Allocation method in action:
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 (ภาษาไทย:ภาษาอังกฤษ)
  Thailand National Frequency Allocation Table (English)
 • รับการจัดสรรและการจัดการเซิร์ฟเวอร์ในระบบคลาวด์!
  Get server allocation and management in the cloud!
 • คุณควรเปลี่ยนกลยุทธ์การปันส่วนสินทรัพย์ของคุณ
  Should You Change Your Asset Allocation Strategy?
 • รายงานการปิดโครงการและรายงานการจัดสรรงบประมาณ
  Project closing report and cost allocation report.
 • การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนที่มีประสิทธิภาพ
  Good risk management is therefore a key step towards the efficient allocation of capital.
 • การเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
  Propose measutes and approaches for budget allocation to economic
 • ตัวเลือกการจัดสรรสามแบบ: ล็อต เปอร์เซ็นต์ และทุน
  Three allocation options: lot, percentage and equity
 • กลยุทธ์ออกแบบเล่มเมนูให้ยอดขายเพิ่ม กำไรทะลุเป้า
  Restaurant Budget Allocation Formula How to Invest a 300,000-baht Budget for Good Sales
 • จำนวนที่นั่งไม่ว่าง กรุณาเลือกวันหรือเวลาอื่น
  Please select other time or date, Insufficient allocation on the date you selected.
 • แสดงการปันส่วนค่าโสหุ้ยรอบศูนย์ต้นทุน ตามจริง
  Display Overhead Allocation Cycles Cost Centers Actual.
 • มีการจัดสรร 20,000 ที่ จำกัด สำหรับการแบ่งปันอย่าง จำกัด
  A limited allocation of 20,000 shares are available
 • การกระจายทรัพยากรและเครื่องมือตารางการเดินรถ
  Resource Allocation and Vehicle Routing Tool
 • การกระจายการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
  Asset Allocation (Data as of 30 August 2019)
 • การกระจายการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
  Asset Allocation (Data as of 31 May 2019)
 • การกระจายการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
  Asset Allocation (Data as of 28 February 2020)
 • การกระจายการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
  Asset Allocation (Data as of 29 November 2019)
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:   1  2  3