เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

baboo แปล

การออกเสียง
"baboo" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr.ในภาษาอังกฤษ)
  ชื่อพ้อง: babu
 • babka    เค้กบับคา
 • babinski sign    รีเฟล็กซ์บาบินสกี
 • baboon    n. ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ชื่อพ้อง: ape
 • babinski reflex    รีเฟล็กซ์บาบินสกี
 • baboons    ลิงบาคูน ลิง ลิงมะคาค ลิงมาร์มอเสท
 • babinski    รีเฟล็กซ์บาบินสกี
 • baborów    บาบอรุฟ
 • babies’-breath    ต้นเบบี้เบรท
 • babri masjid    มัสยิดบาบรี
ความหมาย
  คำนาม
 • used as a Hindi courtesy title; equivalent to English `Mr''
  ชื่อพ้อง: babu,