เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

qt interval แปล

การออกเสียง:
"qt interval" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ระยะ qt
 • qt     abbr. คำย่อของ quart
 • interval     1) n. ช่วงเวลา ที่เกี่ยวข้อง: ช่วง, ระยะเวลา 2) n. หยุดพักเป็นช่วงๆ
 • on the qt    อย่างเป็นความลับ
 • qt (software)    คิวต์
 • long qt syndrome    กลุ่มอาการระยะคิวทียาว
 • ระยะ qt    qt interval
 • bounded interval    ช่วงปิด ช่วงปิืด
 • calving interval    ช่วงห่างของการให้ลูกโค ช่วงห่างของการให้ลูกม้า ช่วงเวลาในการตั้งครรภ์ ช่วงห่างของการให้ลูกแกะ
 • class interval    n. exp. อันตรภาคชั้น [an ta ra phāk chan]
 • closed interval    n. exp. ช่วงปิด [chūang pit]
 • contour interval    ขนาดชั้นความสูง : ความแตกต่างระดับระหว่างเส้นความสูงในแผนที่ภูมิปรเทศ
 • cutting interval    วงรอบการตัด การหมุนเวียนการตัดฟัน ช่วงระยะเวลาการตัดฟัน การหมุนเวียนการตัด ช่วงเวลาตัด วงรอบการทําไม้ รอบการตัดฟัน
 • felling interval    ช่วงเวลาตัด วงรอบการทําไม้ รอบการตัดฟัน การหมุนเวียนการตัด ช่วงระยะเวลาการตัดฟัน การหมุนเวียนการตัดฟัน วงรอบการตัด
 • foaling interval    ช่วงห่างของการให้ลูกม้า ช่วงเวลาในการตั้งครรภ์ ช่วงห่างของการให้ลูกแกะ ช่วงห่างของการให้ลูกโค
 • heartbeat interval    ช่วงเวลาส่งสัญญาณเชื่อมต่ออีกครั้ง
ประโยค
 • การยืดระยะเวลา QT (ที่ได้มาหรือมีมา แต่กำเนิด);
  Prolongation of the QT interval (acquired or congenital);
 • ภาวะหัวใจหยุดเต้นที่เกี่ยวกับการยืดช่วง QT;
  Ventricular arrhythmias associated with prolongation of the QT interval;
 • กระพือหรือกระพือของโพรงเพิ่มขึ้นในช่วง QT;
  Flicker or flutter of the ventricles, an increase in the QT interval;
 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด: การยืด QT ช่วงภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง;
  Cardiovascular system: prolongation of the QT interval, chronic heart failure;
 • มีการยืดอายุของช่วง QT ที่มีมา แต่กำเนิด
  Have congenital prolongation of the QT interval
 • เจอช่วงQT ในคลื่นหัวใจที่ยาวเกินไปด้วย
  Next. Found a long qt interval.
 • การใช้ยาควบคู่ไปกับการขยายช่วงเวลา QT;
  The simultaneous use of drugs that extend the QT interval;
 • การละเมิดความเป็นผู้นำและอัตราการเต้นของหัวใจรวมถึงการยืดช่วงเวลา QT;
  Violation of conductivity and heart rate, including prolongation of the QT interval;
 • การยืดตัวช่วง QT ที่คลอดออกไป;
  Congenital prolongation of the QT interval;
 • พร้อมกับยาที่ยืดช่วง QT;
  Simultaneously with drugs that extend the QT interval;
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2