เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

quakerish แปล

การออกเสียง
"quakerish" การใช้
คำแปลมือถือ
  • adj. ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
  • quaker gun    ปืนใหญ่จำลอง
  • quaker    n. สมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
  • quakerism    n. การเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
  • quakebuttock    คนขี้ขลาด
  • quakerly    adv. เป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
  • quake with    phrase. v. เขย่าหรือสั่นอย่างแรง ชื่อพ้อง: quiver with, shake with
  • quakers    นิกายเควเคอร์
  • quake in one’s boots    ตกใจ สะดุ้งตกใจกลัว
  • quakily    adv. อย่างสั่นระริก