เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

scale แปล

สัทอักษรสากล: [ skeil ]  การออกเสียง
อดีตกาลสามัญ: scaled   อดีตกาลสมบูรณ์: scaled   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์: scaling   
"scale" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) n. ตราชั่ง
  ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องชั่ง ชื่อพ้อง: balance, scale beam, stapel scale, steelyard
  2) n. สะเก็ด
  ที่เกี่ยวข้อง: เกล็ด
  3) vi. ตกสะเก็ด
  4) vt. เอาสะเก็ดออก
  ที่เกี่ยวข้อง: เอาเปลือกออก
  5) n. อัตรา
  ที่เกี่ยวข้อง: ระดับ, ขนาด, ชั้น, มาตร, มาตราส่วนแผนที่
  6) n. ระบบการวัด
  7) vi. ประมาณ
  ที่เกี่ยวข้อง: ประเมิน, วัดขนาด
  8) vi. เพิ่มขึ้น
  ที่เกี่ยวข้อง: เลื่อนขึ้น
 • scale to    phrase. v. ขึ้นอยู่กับ ที่เกี่ยวข้อง: แปรตาม
 • absolute scale    องศาเคลวิน องศาสัมบูรณ์
 • baby scale    n. exp. เครื่องชั่งน้ำหนักทารก [khreūang chang nām nak thā rok]
 • balance scale    ตราชั่ง
 • be on a grand scale    เป็นการใหญ่
 • beam scale    เครื่องชั่งแบบตาเต็ง
 • beaufort scale    ['bəʊfət] n. exp. - มาตราโบฟอร์ต [māt trā] - มาตราลมโบฟอร์ต [māt trā] - สเกลโบฟอร์ต
 • binary scale    n. exp. มาตราฐานสอง [māt trā thān søng]
 • boiler scale    ตะกอนแข็งที่มักจะขึ้นในหม้อน้ำที่ใช้กำลังไอน้ำ ซึ่งมักจะได้แก่ carionatc และ sulphate ของ culium และ magncsium รวมทั้งวัตถุแขวนตะกอนอื่นอีก
 • boume scale    เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะในวัตถุเหลว โดยเฉพาะในการผลิตน้ำมีนปิโตรเลียม
 • brinell scale    การวัดความแข็งบริเนลล์
 • brix scale    องศาบริกซ์
 • celsius scale    องศาเซลเซียส
 • centigrade scale    อันดับอุณหภูมิของปรอทวัดความร้อนแบบ เซนติเกรด ซึ่งมีอันดับอุณหภูมิต่ำสุด 0 ดีกรี และอันดับสูงถึงจุดน้ำเดือด 100 ดีกรี
 • chromatic scale    โครมาติกสเกล
ประโยค
 • แต่บอกผมสิ ตั้งแต่ หนึ่งถึงเจ็บมาก มันเจ็บแค่ไหน
  But tell me, on a scale from one to excruciating, how's the pain?
 • คุณจะบอกว่ารถอาจข้ามเครื่องชั่ง ขณะที่ลากเหยื่อ
  You're saying the truck would've crossed over the scale while dragging the victim.
 • มาตรวัดความผันแปรของเสียง ประกอบด้วย 12 ระดับเสียง
  The chromatic scale consists of 12 tones.
 • อัตราส่วนนี้ สามารถใช้ได้กับของทุกขนาดอยู่แล้ว
  The ratio works with any scale at all.
 • เฮ้ คุณและพวกของคุณ พวกเรามันเศษเดน คุณไอ้โง่ระยำ
  Hey! You and us, we're on a different scale you stupid fucks.
 • ทำไมเราต้องไปเพิ่มภาระในการจ่ายเงินของลูกค้าอีก
  Why are we expanding the scale on the expenses of someone's money?
 • พยักหน้าหนึ่งครั้งคือดี พยักหน้าสองครั้งคือดีมาก
  There's a scale. One nod is good. Two nods, very good.
 • ถ้าผมไล่โน๊ตไปเรื่อยๆ จะไม่มีปฎิกิริยาให้เห็นชัด
  Now if I play, chromatic scale there's no measurable response.
 • เพราะว่านายมาถึงจุดต่ำสุด ของระดับความมั่นใจแล้ว
  Because you come in at a zero on the confidence scale.
 • ชีวิตอาจด้อยค่า แต่ถ้ามีสิ่งที่ฆ่าชีวิตมากมายได้
  Life may be cheap. But a means to end it on a mass scale?
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • a flattened rigid plate forming part of the body covering of many animals

 • a metal sheathing of uniform thickness (such as the shield attached to an artillery piece to protect the gunners)
  ชื่อพ้อง: plate, shell,

 • an indicator having a graduated sequence of marks

 • a measuring instrument for weighing; shows amount of mass
  ชื่อพ้อง: weighing machine,

 • (music) a series of notes differing in pitch according to a specific scheme (usually within an octave)
  ชื่อพ้อง: musical scale,

 • a thin flake of dead epidermis shed from the surface of the skin
  ชื่อพ้อง: scurf, exfoliation,

 • a specialized leaf or bract that protects a bud or catkin
  ชื่อพ้อง: scale leaf,

 • relative magnitude; "they entertained on a grand scale"

 • the ratio between the size of something and a representation of it; "the scale of the map"; "the scale of the model"

 • an ordered reference standard; "judging on a scale of 1 to 10"
  ชื่อพ้อง: scale of measurement, graduated table, ordered series,

 • คำกริยา
 • size or measure according to a scale; "This model must be scaled down"

 • measure with or as if with scales; "scale the gold"

 • remove the scales from; "scale fish"
  ชื่อพ้อง: descale,

 • pattern, make, regulate, set, measure, or estimate according to some rate or standard

 • climb up by means of a ladder

 • reach the highest point of; "We scaled the Mont Blanc"
  ชื่อพ้อง: surmount,

 • take by attacking with scaling ladders; "The troops scaled the walls of the fort"

 • measure by or as if by a scale; "This bike scales only 25 pounds"