เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

similarly แปล

สัทอักษรสากล: [ 'similəli ]  การออกเสียง:
"similarly" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adv. ในทำนองเดียวกัน
  ที่เกี่ยวข้อง: เช่นเดียวกัน ชื่อพ้อง: likewise, in addition, as well
 • similarity transformation    n. exp. การแปลงภาวะคล้าย [kān plaēng phā wa khlāi]
 • similarity    n. ความเหมือน ที่เกี่ยวข้อง: ความคล้ายคลึง ชื่อพ้อง: likeness, resemblance, similitude
 • similarness    ลักษณะที่เหมือนกัน ความเหมือนกัน สิ่งที่คล้ายคลึงกัน
 • similarities and differences    n. exp. - ข้อเหมือนและข้อแตกต่าง [khø meūoen lae khø taēk tāng] - ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง [khwām khlāi khleung lae khwām taēk tāng]
 • simile    n. การเปรียบเทียบ ที่เกี่ยวข้อง: การอุปมาอุปไมย ชื่อพ้อง: analogy, metaphor
 • similarities [pl]    n. ข้อเหมือน [khø meūoen]
 • similitude    n. ความคล้ายกัน
 • similar triangles    n. exp. - รูปสามเหลี่ยมคล้าย [rūp sām līem khlāi] - สามเหลี่ยมคล้าย [sām līem khlāi]
 • simlife    ซิมไลฟ์
ประโยค
 • และเขาผสมตัวสะกดของคำที่คล้ายกัน 'T o P' กลายเป็น 'P O T'
  And he mixes up similarly spelled words. 'T-O-P' becomes 'P-O-T'.
 • ในทำนองเดียวกันวาดครึ่งหลัง ปล่อยให้แสงสะท้อน
  Similarly, draw a second half. Leave room for a glare.
 • ช่องที่แตกต่างกันบนการ์ด SD อาจถูกลบในทำนองเดียวกัน
  Different compartments onto an SD card may similarly be erased by it
 • ในทำนองเดียวกันค่าเริ่มต้นและไก่เปลี่ยนแปลง 0
  Similarly, the start value and chicken 0 change.
 • คลิกลูกศรเพื่อดูโฟลเดอร์ย่อยซึ่งมีรหัสสีเหมือนกัน
  Click the arrow to view subfolders, which are similarly color coded.
 • ในทำนองเดียวกันคุณไม่สามารถเติมพื้นด้วยน้ำ
  Similarly, you can’t fill the floor with water.
 • ในทำนองเดียวกันโรคอาจเกิดขึ้นใน หลัก หรือในรูปแบบ รอง
  Similarly, the disease can occur in the primary , or in secondary forms.
 • 25:17 และในทำนองเดียวกัน, เขาเป็นคนที่ได้รับทั้งสองได้รับอีกสอง.
  25:17 And similarly, he who had received two gained another two.
 • ผู้ซึ่งอยู่ห่างกันออกไปอย่างใกล้เคียง
  who were similarly distant.
 • คำอธิบายกิจกรรมของคุณ ในทำนองเดียวกันผู้ใช้รายอื่นจะสามารถ
  description of Your activity. Similarly, other users will be able to
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำกริยาวิเศษณ์
 • in like or similar manner; "He was similarly affected"; "some people have little power to do good, and have likewise little strength to resist evil"- Samuel Johnson
  ชื่อพ้อง: likewise, likewise,

 • in like or similar manner; "He was similarly affected"; "some people have little power to do good, and have likewise little strength to resist evil"- Samuel Johnson
  ชื่อพ้อง: likewise, likewise,