เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accuser การใช้

"accuser" แปล  
ประโยคมือถือ
 • สืบพยานจำเลยปากที่สาม พ.ต.ท.โอฬาร สุขเกษม ผู้กล่าวหา
  Third Witness Examining: Pol Lt Col Olan Suksamran, the accuser
 • ครับ ผมเชื่อว่าผมมีสิทธิ์แก้ต่างกับผู้กล่าวหาโดยตรง
  Yes. I believe I have the right to face my accuser directly?
 • เป็นข้าจะไม่ขึ้นเสียง ผู้กล่าวโทษ
  I would lower my voice, Accuser.
 • ฉันแค่อยากพบหน้าคนที่กล่าวหาฉัน
  I have a right to face my accuser.
 • ฉันเกลียดที่จะเป็นโจทย์ที่นี่,
  I hate to be the accuser here,
 • ผู้กล่าวหา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนายอารีย์ จิวรรักษ์
  Accuser: Ministry of Information and Communication Technology by Mr. Aree Jiworarak
 • ผมสู้กับโจทก์\\\ ไม่ได้ เพราะมันเป็นเครื่องจักร\ ที่มีความคิด กล้องจราจรนั่นเอง
  I'm unable to confront my accuser, a non-human entity, to wit, a camera.
 • นางปาริชาต พลพละ ผู้กล่าวหา เป็นพนักงานระดับบริหาร บริษัทไทยอินดัสเตรียลแก็สจำกัด (มหาชน)
  Accuser: Parichat Polpala, an executive employee of Thai Industrial Gas Public Company Limited.
 • ถาม : คนต่างด้าวมีคดีอยู่ที่ศาลไม่ว่าเป็นโจทก์หรือจำเลย ถ้าวีซ่าหมดสามารถขออยู่ต่อได้หรือไม่ อย่างไร ?
  Question : Is it possible for the alien having litigation or court proceedings (Being as accuser, injured person, accused, plaintiff, defendant or witness) to apply for extention of temporary stay in Thailand?
 • 4:5 ไม่ได้เพื่อที่จะเป็นโจทก์ของพลเมือง, แต่ในมุมมองของการพิจารณาของตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีร่วมกันของทั้งฝูง.
  4:5 not so as to be an accuser of a citizen, but in view of his own consideration for the common good of the entire multitude.
 • สืบพยานโจทก์ปากที่ 2 นายอารีย์ จิวรรักษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักกำกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงไอซีที ผู้กล่าวหา
  Examination of prosecution witness no. 2 Mr. Aree Jiworarak, former Director of Information Technology Supervision Office, MICT, the accuser
 • "การไม่มีพยาน น่าสะพรึงกลัว... ...การไม่มีผู้กล่าวหา นั่นน่ากลัวมากกว่า... ...ขณะที่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั่น อยู่ในใจของคนทุกคน"
  "there is no witness so dreadful, "no accuser so terrible, as the conscience that dwells in the heart of every man."
 • 71:4 พระองค์จะทรงพิพากษาคนยากจนของประชาชน, และเขาจะนำความรอดแก่ลูกหลานของคนยากจน. และเขาจะอ่อนน้อมถ่อมตนของโจทก์ที่เป็นเท็จ.
  71:4 He will judge the poor of the people, and he will bring salvation to the sons of the poor. And he will humble the false accuser.