เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

equality แปล

สัทอักษรสากล: [ i(:)'kwɔliti ]  การออกเสียง
"equality" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ความเท่าเทียม
  ที่เกี่ยวข้อง: ความเสมอภาค ชื่อพ้อง: balance, parity, uniformity
 • not equality    ความแตกต่าง ความเหลื่อมล้ํา
 • equality in view    n. ทิฏฐิสามัญญตา [thit thi]
 • equality rights    สิทธิความเท่าเทียมกัน
 • equality state    รัฐไวโอมิง ไวโอมิง มลรัฐไวโอมิง
 • social equality    ความเสมอภาคทางสังคม
 • congress of racial equality    สภาแห่งความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ
 • equality before the law    ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย
 • freedom, equality, brotherhood    n. prop. เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ [Sē rī phāp Sa moē phāk Pha rā da ra phāp]
 • equalitarianism    หลักความเสมอภาคของมนุษย์
 • equalitarian    1) adj. เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน ชื่อพ้อง: egalitarian 2) n. ผู้ที่เชื่อว่าทุกๆ คนเท่าเทียมกัน ที่
 • equaliser    ความเท่าเทียมกัน น้ำหนักถ่วงดุล ความสมดุล ตัวถ่วงน้ำหนัก
 • equalise    v. exp. ตีเสมอ [tī sa moē]
 • equalisation    การทำให้เท่าเทียมกัน
ประโยค
 • ฉันอยากให้มีความเท่าเทียมในการแต่งงานในทั้ง 50 รัฐ
  I am looking forward to marriage equality in all 50 states.
 • นั่นเพราะหนูเชื่อเรื่อง ความเสมอภาคในการสมรส
  That's 'cause I believe in marriage equality
 • นี่คือตัวอย่างของความเสมอภาคในวัฒนธรรมอเมริกัน:
  Here are some examples of equality in American culture:
 • เราต้องการความเท่าเทียม และเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่า
  We need equality And for all to see
 • •ความเสมอภาคในการเป็นหุ้นส่วน: การรักษาความสมดุล
  Equality in the Partnership: Keeping the Balance
 • ความเท่าเทียมกัน ความหลากหลาย และการอยู่ร่วมกัน
  Equality, Diversity and Inclusion
 • ซาบพูดจริง ทำจริง เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ
  Saab Walks The Talk On Gender Equality
 • หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  Section 2 The equality treatment of shareholders
 • ลูกไก่เปลือยน้อยมีการแข่งขันมวยปล้ำบนเสื่อทาทามิ
  A sprinkling empty chicks have a wrestling equality exposed to tatami
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • the quality of being the same in quantity or measure or value or status

 • a state of being essentially equal or equivalent; equally balanced; "on a par with the best"
  ชื่อพ้อง: equivalence, equation, par,