เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

equater แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • เส้นศูนย์สูตรของโลก
 • thermal equater    เส้นบนแผนที่ที่แสดงเขตหรือตำบลที่ร้อนที่สุด ซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรของโลก
 • equate with    phrase. v. เทียบเท่า ที่เกี่ยวข้อง: เท่ากับ
 • equate to    phrase. v. เปรียบเทียบกับ ที่เกี่ยวข้อง: เทียบกับ ชื่อพ้อง: compare to, compare with
 • equateur    บานดันดู คองโกโอเรียนเทล กินซาซา คาทานกา คองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 • equate    vt. แสดงให้เห็นว่าเท่ากัน ที่เกี่ยวข้อง: กระทำโดยเท่าเทียมกัน ชื่อพ้อง: equalize
 • equating    ความเท่าเทียมกัน
 • equatable    ซึ่งเปรียบเทียบกันได้ เทียบเคียงได้ พอเปรียบเทียบได้
 • equation    1) n. ความเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance, equality, equivalence 2) n. สมการ (คณิตศาสตร์)
 • equatability    ความสามารถที่เท่ากัน
 • equation builder    ตัวสร้างสมการ