เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

indubitable แปล

การออกเสียง
"indubitable" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adj. ชัดเจน (คำทางการ)
  ที่เกี่ยวข้อง: กระจ่างแจ้ง, แน่นอน ชื่อพ้อง: incontestable, indisputable, unquestionable คำตรงข้าม: disputable, dubitable, questionable
 • indriya    อินทรีย์ 5
 • indris    อินดริ
 • indubitably    อย่างไม่ต้องสงสัย
 • indriidae    วงศ์อินดรีแด
 • induce    vt. ชักชวน ที่เกี่ยวข้อง: ชักนำ, ชักจูง, โน้มน้าว ชื่อพ้อง: convince, influence, persuade
 • indri indri    อินดริ
 • induce in    phrase. v. เร่งให้เกิดปฏิกิริยาใน
 • indri brevicaudatus    อินดริ
 • induced    [ɪn'djuːst] adj. เหนี่ยวนำ [nīo nam]
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • too obvious to be doubted
  ชื่อพ้อง: beyond doubt,