เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

induce แปล

สัทอักษรสากล: [ in'dju:s ]  การออกเสียง
"induce" การใช้
คำแปลมือถือ
 • vt. ชักชวน
  ที่เกี่ยวข้อง: ชักนำ, ชักจูง, โน้มน้าว ชื่อพ้อง: convince, influence, persuade
 • induce in    phrase. v. เร่งให้เกิดปฏิกิริยาใน
 • indubitably    อย่างไม่ต้องสงสัย
 • indubitable    adj. ชัดเจน (คำทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: กระจ่างแจ้ง, แน่นอน ชื่อพ้อง: incontestable, indisputable, unquestionable คำตรงข้าม: disputable, dubitable, questionable
 • indriya    อินทรีย์ 5
 • induced    [ɪn'djuːst] adj. เหนี่ยวนำ [nīo nam]
 • indris    อินดริ
 • induced abortion    การทำให้แท้ง
 • indriidae    วงศ์อินดรีแด
 • induced coma    โคม่าจากการใช้ยา
ประโยค
 • ทำให้เกิดความเครียด แล้วเป็นเหตุให้หัวใจวายได้
  Induce stress, cause a heart attack.
 • เพรนทิส ผู้ต้องสงสัยทำให้เส้นเลือดโป่งพองได้ยังไง
  Prentiss, how does an unsub induce an aneurism?
 • ในจำนวนมากขนาดนี้ จะทำให้มีอาการง่วงอย่างมาก
  An amount this large would induce extreme drowsiness.
 • และใช้การให้สารอาหาร เราทำให้เกิดการตั้งครรภ์เทียม
  And using foods additives, We induce the chemical pregnancy.
 • อะไรคือเหตุผลที่แตกต่างกันในการชักนำการคลอดบุตร?
  What Are the Different Reasons to Induce Childbirth?
 • อุปกรณ์อัจฉริยะและแอพมือถือเพื่อชักจูงให้หลับ
  Smart Device And Mobile App To Induce Sleep
 • •เมื่อกลืนกิน: หามทําใหอาเจียน ไปพบแพทย์ทันที
  After swallowing:Do not induce vomiting. Get medical attention immediately.
 • การกระทำอันเกี่ยวกับการทำหรือนำไปสู่ธุรกิจลูกโซ่
  establish or induce others to join pyramid schemes,
 • ยาน้ำไอเพแค็คเพื่อเร่งการสำรอกกับมินท์ ฉันไม่เข้าใจ
  I'd like a seven-day course of penicillin some syrup of ipecac to induce vomiting and a mint.
 • เมื่อกลืนกินให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ 3-4 ถ้วยแล้วทำให้อาเจียน
  when ingested, give the victim to drink 3-4 cups of water and induce vomiting,
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำกริยา
 • reason or establish by induction

 • cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
  ชื่อพ้อง: stimulate, cause, have, get, make,

 • cause to arise; "induce a crisis"
  ชื่อพ้อง: bring on,

 • cause to occur rapidly; "the infection precipitated a high fever and allergic reactions"
  ชื่อพ้อง: stimulate, rush, hasten,

 • produce electric current by electrostatic or magnetic processes
  ชื่อพ้อง: induct,