เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sabbatarian แปล

การออกเสียง
"sabbatarian" การใช้
คำแปลมือถือ
  • ผู้รักษาวันธรรมสวนะ
  • sabba-day    วันเสาร์
  • sabayon    ซาบายอง
  • sabbath    n. วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์
  • sabaton    เกราะป้องกันเท้า
  • sabbath bloody sabbath    ซับบาธบลัดดีซับบาธ
  • sabarmati ashram    คานธีอาศรม
  • sabbath school    โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์
  • sabaoth    กองทัพทหารประจำการที่ถาวร ทัพ กองทัพ พล
  • sabbath-day    วันเสาร์