เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

sabbath แปล

การออกเสียง
"sabbath" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์
ประโยค
 • แต่อย่าได้คิดแม้แต่น้อย ที่จะขายเบียร์บนนั้นได้
  But don't think for one minute that you can sell beer on the Sabbath.
 • พระองค์ก็ห้ามทำงานในวันสะบาโต แต่ท่านก็มาที่นี่
  He also forbids labor on the Sabbath, and yet here you are.
 • ฉันตระหนักดีว่าในวันพรุ่งนี้เป็น วันสะบาโตของคุณ
  I realize that tomorrow is your Sabbath.
 • สะบาโตแห่งพันธสัญญาใหม่ สัจธรรมพื้นฐาน, วันสะบาโต
  The Sabbath of the New Covenant basic truth, sabbath
 • สะบาโตแห่งพันธสัญญาใหม่ สัจธรรมพื้นฐาน, วันสะบาโต
  The Sabbath of the New Covenant basic truth, sabbath
 • สัญญาของที่ดินใหม่เพื่ออับราฮัมเชื่อในพระคริสต์
  Sabbath as a memorial of creation, given the relationship with God
 • ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของงานโรงเรียนวันสะบาโต
  Importance and Purpose of Sabbath School Work
 • วันอะไรของสัปดาห์คือวันสะบาโตในพระคัมภีร์ไบเบิล
  What Day of the Week Is the Sabbath in the Bible...
 • 47:1 สวดสวด. เพื่อลูกหลานของโคราห์, ในวันเสาร์ที่สอง.
  47:1 A Canticle Psalm. To the sons of Korah, on the second Sabbath.
 • คุณจะยอม หรือไม่ยอม ถอนตัวออกจากพิธีทางศาสนา
  Would you or would you not pull an ass out of a pit on the sabbath?
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5